Compositor Músico y Productor Musical. Compongo la Banda sonora de tu próximo proyecto

CD YIN

Aquest CD digital, ve directament del seu màster en format casset el 1990. Els màsters es van corrompre al seu dia, amb diferents canvis d’ordinadors. Però es va poder passar a Dat i després convertit a digital, el 1999. La qualitat sonora no està als estàndards actuals. I És per això que aviat faré una reedició/Remasterització amb una nova publicació. De moment pots comprar-lo, regalar-lo i gaudir-lo, no només aquí, a Bandcamp (la meva botiga de música) sinó a totes les plataformes.

Este Cd digital, viene directamente de su master en formato cassette en 1990.  Los másteres se corrompieron en su dia, con diferents cambios de computadoras. Pero se pudo pasar a Dat y después convertido a digital, en 1999. La calidad sonora no está en los estándares actuales. Y Es por esto que pronto haré una reedición/Remasterización con una nueva publicación. De momento puedes comprarlo, regalarlo y disfrutarlo, no solo aquí, en Bandcamp (mi tienda de música) sino en todas las plataformas.

This digital CD comes directly from its master in cassette format in 1990. The masters were corrupted in their day, with different computer changes. But it was able to go to Dat and then converted to digital, in 1999. The sound quality is not up to current standards. And this is why I will soon do a reissue/Remastering with a new publication. At the moment you can buy it, give it as a gift and enjoy it, not only here, on Bandcamp (my music store) but on all platforms.

Català:

L’obra musical de Yin és una música improvisada, sentida per a moments suaus o íntims on relaxar-se o sentir. Bé deixant-te guiar per la teva respiració, d’un massatge, Ioga, per relaxar el cos, contemplant un capvespre, pintant, creant… Yin va ser part de les inspiracions de tota una etapa posterior a Semillas, on el Ioga i la meditació van entrar de ple a la meva vida, lectures i desenvolupament personal, fins i tot fins a l’I-Ching. Escolta aquest treball juntament amb el seu complementari, Yang, que va ser el següent a sortir aquest mateix any, també en casset. El femení i el masculí formant un tot, sent per a mi, el camí del mig, el Tao.

La majoria dels temes van ser improvisats i gravats tal qual,en un 4 pistes Tascam de cinta (PortaOne), d’ací aquell so peculiar, on es va pretendre mantenir l’essència d’aquell moment (si és que això es pot fer després de gravar-ho). En diversos dels temes, posteriorment, vaig incorporar sons de naturalesa recollits amb un micròfon shure i el PortaOne, així com vaig fer servir també el multiefectes Yamaha SPX 90 II, maquinari de dolby hifi(Yamaha), Equalitzador gràfic Yamaha, i un excitador aural (crystal), creant un màster en casete. Al seu dia es va muntar a Digital amb un DAT Casio ( DA-100) i posteriorment a format wav de 16 bits / 44khz. Els instruments utilitzats van ser: Piano RD300 Roland, Mòdul de so MT-32 ( Roland) , Korg Poly 800 II, Caixa de ritmes Rx 17 Yamaha, i Seqüenciador Qx5( Yamaha).

 

 

Castellano:

La obra musical de Yin es una música improvisada, sentida para momentos suaves o íntimos donde relajarse o sentirse. Bien dejándote guiar por tu respiración, de un masaje, Yoga, para relajar el cuerpo, contemplando un atardecer, pintando, creando… Yin fue parte de las inspiraciones de toda una etapa posterior a Semillas, donde el Yoga y la meditación entraron de lleno en mi vida, lecturas y desarrollo personal, hasta incluso, el I-Ching. Escucha este trabajo junto con su complementario, Yang, que fue el siguiente en salir ese mismo año, también en casete. El femenino y el masculino forman un todo, siendo para mí, el camino de en medio, el Tao.

La mayoría de los temas fueron improvisados y grabados tal cual, en un 4 pistas Tascam de cinta (PortaOne), de ahí ese sonido peculiar, donde se pretendió mantener la esencia de ese momento (si es que esto se puede hacer después de grabarlo). En varios de los temas, posteriormente, incorporé sonidos de naturaleza recogidos con un micrófono shure y el PortaOne, así como usé también el multiefectos Yamaha SPX 90 II, hardware de dolby hifi(Yamaha), Ecualizador gráfico Yamaha, y un excitador aural (crystal), creando un master en casete.En su día se montó en Digital con un DAT Casio (DA-100) y posteriormente a formato wav de 16 bits/44khz. Los instrumentos utilizados fueron: Piano RD300 Roland, Módulo de sonido MT-32 (Roland), Korg Poly 800 II, Caja de ritmos Rx 17 Yamaha, y Secuenciador Qx5( Yamaha).

 

English

Yin’s musical work is improvised music, meant for soft or intimate moments in which to relax or feel. Well letting yourself be guided by your breathing, a massage, Yoga, to relax the body, contemplating a sunset, painting, creating…

Yin was part of the inspirations for a whole stage after Semillas, where Yoga and meditation entered fully into my life, readings and personal development, even up to the I-Ching. Listen to this work together with its companion, Yang, which was next to come out that same year, also on cassette. The feminine and the masculine forming a whole, being for me, the middle path, the Tao.

Most of the songs were improvised and recorded as they were, on a 4-track Tascam tape (PortaOne), hence that peculiar sound, where it was intended to maintain the essence of that moment (if that can be done after recording it). In several of the tracks, I later incorporated nature sounds collected with a shure microphone and the PortaOne, as well as using the Yamaha SPX 90 II multi-effects, dolby hifi hardware (Yamaha), Yamaha Graphic Equalizer, and an aural exciter (crystal), creating a cassette master. Back in the day it was set to Digital with a Casio DAT (DA-100) and later to 16-bit / 44khz wav format. The instruments used were: Piano RD300 Roland, Sound module MT-32 (Roland), Korg Poly 800 II, Rhythm box Rx 17 Yamaha, and Sequencer Qx5 (Yamaha).

 

Scroll al inicio